Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN, SCI, SCI EXPANDED ve SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİ ÖZEL SAYILARINDA VEYA AYNI KAPSAMLARDAKİ KONGRE KİTABINDA ÖZETİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

(SEÇİLMİŞ 19 ESER)

 

1) Psychosocial states of acccompaniers

Işikhan, V., ve Diğ. (1998)
23rd Congress of the European Society for Medical Oncology, November, 6-10, 1998, Athens, Greece
Annals of Oncology, 9, 4, 147.

Bu araştırmada, hasta yakınlarının bazı sosyo-demografik özellikleri ve hasta-hastalıkla ilgili düşüncelerine göre ruhsal belirti puanları arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Hasta yakınlarının ruhsal belirti puan ortalaması 58.68 (genişlik: 0-177) olarak bulunmuştur. Hasta yakınlarının; cinsiyet, eğitim durumu, refakatçi olarak kalınan süre, bakım sırasında duygusal sorunlar yaşama ve maddi sorunlar yaşama ile ruhsal belirti puanları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Hasta yakınlarının büyük bir kısmının yaşadığı problemlerin, psikolojik ve maddi kökenli sorunlar olduğu belirlenmiştir. Onkoloji kliniklerindeki hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi, hastalığın yarattığı bazı sorunlarla mücadele etmek amacıyla kurulan sorun çözücü gruplar yoluyla arttırılabilir. Bu araştırma sonuçlarının onkoloji alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen Annals of Oncology’de yayınlanması dikkate değer bir nitelik olarak değerlendirilebilir.

 

2) Interpersonal sensitivity depression and anxiety positions of patients with breast cancer

Işikhan, V., ve Diğ. (1998)
23rd Congress of the European Society for Medical Oncology, November, 6-10, 1998, Athens, Greece
Annals of Oncology, 9, 4, 147.

Meme kanseri, kadınlarda acı çekme, anksiyete, depresyon ve inkâr etme süreci gibi stresli durumların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada meme kanserli kadınların kişisel duyarlılık, depresyon ve anksiyete durumlarının bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçta, meme kanserli kadınlar arasında; medeni durum ve eğitim durumu ve anksiyete, organ yokluğu ve kişisel duyarlılık ve erken teşhis ile depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve kadınların bu iki boyuta göre depresyonu daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, meme kanserli kadınların yaşam kalitesi, onkoloji kliniklerinde hastalığın yaratmış olduğu olumsuz duygularla başa çıkmayı amaçlayan psiko-sosyal ve eğitimsel programlar aracılığıyla artırılabileceğini göstermiştir. Bu araştırma sonuçlarının onkoloji alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen Annals of Oncology’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

 

3) The evaluation of social support systems, self esteem, interpersonal sensitivity, depression and anxiety in patients with cancer

Isikhan, V., ve Diğ. (1999)
Supportive Care in Cancer,
11 th MASCC International Symposium, Acropolis, Nice, France. February, 18-20.

Kanser, bireyin bağımsızlığını azaltan, kapasitesini sınırlandıran ve bütünlüğünü etkileyen kronik bir hastalıktır. Sosyal desteğin özellikle kanser hastaları için ruh sağlığının korunması aşamasında çok önemli olduğunu araştırmalar bize göstermiştir. Bu araştırmada kanser hastalarının hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan duyguları, sosyal destek sistemleri, benlik saygıları ve bazı duygusal durumları incelenmeye çalışılmıştır. Doksan kanser hastası üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonunda, hastaların tümü (%100) sosyal desteği yakın aile üyelerinden, genellikle eş ve çocuklarından aldığı ve diğer destek türlerini de yüksek oranlarda aldıkları ve sosyal destek ile benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Araştırmada, onkoloji kliniklerinde sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanacak terapi programları aracılığıyla hastaların anksiyete, kızgınlık, bezginlik ve depresyonun azaltılabileceği ve hastaların benlik saygılarının artırılabileceği önerilmektedir.

 

4) The relationship between sociodemographic features and quality of life in patients with cancer

Isıkhan, V., ve Diğ. (2001)
Supportive Care in Cancer, 9,4, June.

Bu çalışmada, kanser hastalığının ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik değişikliklerin hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Araştırma, erkek hastaların, yaşla birlikte yaşam kalitesi daha çok etkilenebilen yaşı daha büyük hastalar, dul ve evli hastalar, eğitim düzeyi daha düşük olan hastalar, ev kadını olan hastalar ve gelir düzeyi düşük olan hastaların sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanan psikososyal bakım ve tedavi programlarında dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermiştir.

 

5) Work stress and coping strategies in health staff caring for patients with cancer

Isikhan, V., ve Diğ. (2002)
14th International Symposium Supportive Care in Cancer, Boston
Massachusett, June 23-26

Kanser hastalarının bakımı bu alanda çalışan personelde strese, iş doyumsuzluğuna psikolojik rahatsızlıklara, çalışmaya karşı isteksizliğe veya istifaya neden olabilir. Bu çalışmanın amacı; doktor ve hemşireler arasında yaşanan iş stresi ve personelin bununla başa çıkmada kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Araştırmada, sağlık bakım personelinin ciddi ve tehlikeli olarak kabul edilen stresin fiziksel ve psikolojik belirtilerini gösterdiği saptanmıştır. Araştırmanın sonunda, hem doktor ve hemşireler arasında iş stres puanları arasında farklılık yaratan değişkenlerin; medeni durum, amirlerinden yeterli desteği görememe, görev ve sorumlulukların dengesiz dağılımı, işten bıkma ve meslektaşlarıyla çatışmalar yaşama, karar vermede gücün olmaması ve işle ilgili sorumlulukların yoğunluğu olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları bizlere, sağlık kuruluşlarının, sağlık bakım personelinin motivasyon ve iş doyumunu yükseltmede ve iş stresini azaltmada önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir. Bu araştırma sonunda elde edilen önemli sonuçlar uluslararası literatüre kazandırılmıştır.

 

6) Influences of two great marmara earthquakes on tuberculosis patients

Balbay, O., Isikhan, V., Aytar, G., Arbak, P., Bulut, İ. (2003)
European Respiratory Journal. Abstracts. 13th ERS Annual Congress. Vienna, Austria,
September 27-October, 1: 345.

İki büyük Marmara depreminin tüberküloz (TB) hastalarının sosyo-demografik ve TB hastalığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma, depremden sonra her bir TB hastasının psiko-sosyal ve tıbbı ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu göstermiştir.

 

7) The effect, the consequences and associated factors of poverty on tuberculosis in Turkey

Balbay, O., Isikhan, V., Aytar, G., Arbak, P., Annakkaya, A., Yildirim, Y., Bilgin, C. (2003)
European Respiratory Journal. Abstracts. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria,
September 27-October, 1: 517.

Sosyo-ekonomik düzey, beslenme durumu, hastalığın algılanış şekli, sağlık olanaklarına ulaşabilme davranış şekilleri gibi faktörler TB’un sıklığını ve prognozunu etkilemektedir. Bu araştırma, TB hastalarıyla çalışan sağlık personeline TB hastalarının, hastalık ve tedavi süreci, psikolojik iyilik hali, sosyal ilişkiler, çevre, fiziksel kapasite ve sosyo-demografik özellikleri üzerinde durmasının önemli olduğunu göstermiştir.

 

8) Social support systems in patients with tuberculosis

Isikhan, V., Balbay, O., Arbak, P., Annakkaya, A., Gulec, E. (2004)
European Respiratory Journal. Abstracts. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK
September 4-8: 192.

Sosyal destek TB gibi uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda önemlidir. Çalışma sonunda, TB hastasının gerek duyduğu sosyal desteğin belirlenmesi ve bu yöndeki ihtiyacının giderilmesiyle hastaların yaşam kalitelerinin artabileceği belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

 

9) Depression in the accompaniers of patients with tuberculosis

European Respiratory Journal. Abstracts. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK
September 4-8: 418.

Bu çalışma, refakatçi olmanın depresyonun ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğuna ve TB gibi kronik hastalıkların neden olduğu depresyon ve anksiyetenin grup çalışmaları ile azaltılabileceğine dikkat çekmiştir.

 

10) Depression in patients with tuberculosis

European Respiratory Journal. Abstracts. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK
September 4-8: 420.

Çalışma, TB hastalarının sosyo-demografik ve hastalıkla ilgili özellikleri ile depresyon puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir nitelik olarak değerlendirilebilir.

 

11) Bakım verenlerde stres ve tükenmişlik

Işıkhan, V. (2004)
International Interim Meeting On Home Care and Hospice in Oncology
October, 7-9, İstanbul.

Bakım verenler, ölümün hatırlanması, diğer çeşitli kayıplar ve umutsuzluk veya ölüm karşısında başarısız olmanın yarattığı duygular yüzünden her gün stres yaşamaktadır. Bu personel stresin duygusal ve fiziksel semptomları nedeniyle yüksek risk altındadır. Bu çalışmada, hospislerde bakım verenlerin yaşadığı tükenmişliğin ve stresin tam olarak anlaşılabilmesi için hospis bakımının felsefesi, hospisten yararlanan hastaların özellikleri, bu hastalara hizmet sunan meslek elemanları ve bu personelin hizmet sunarken nasıl tükenmişlik ve stres yaşadığı, belirtilerinin ve sonuçlarının ne olduğunu ele alınmıştır. Derleme niteliğindeki çalışma, bu olumsuz fenomenlerin nasıl önlenebileceği konusunda geliştirilen önerilerle sonlandırılmıştır. Çalışma, bakım verenler (caregivers), hospislerde çalışan doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog vb. meslek elemanlarına yönelik başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Çalışma uluslararası literatüre kazandırılmıştır.

 

12) Factors affecting tuberculosis treatment: The beliefs of patients

Balbay, O., Isikhan, V., Arbak, P., Annakkaya, A. (2005)
European Respiratory Journal. Abstracts. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark
September 17-21: 649.

TB hastalığının tedavisinde etkili olan en önemli faktörün “ilaç tedavisi”nin olduğu belirlenmiştir. TB hastaları ile çalışan sağlık personeli ve sosyal hizmet uzmanları, hastaların hastalık hakkında neler düşündüklerini öğrenmesi açısından bu çalışma önemli bilgiler sağlamıştır. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

 

13) The beliefs of patients about causes of tuberculosis

Işıkhan, V. Balbay, O., Annakkaya, A., Bilgin, C. (2005)
European Respiratory Journal. Abstracts. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark
September 17-2: 688

Araştırma, psikososyal ve ekonomik faktörlerin TB hastalığının ortaya çıkmasındaki önemine vurgu yapmıştır. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

 

14) Türkiye’de evsizler sorunu ve sosyal hizmet. 1 st International Social Services Symposium

Isikhan, V. (2006)
(1. Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu), Presentation Abstracts and
Symposium Programme. 9-12 Nisan, Antalya

Derleme niteliğindeki bu çalışma, kent merkezlerimizde yoksulluk nedeniyle bir konuta sahip olamayan, ruh hastalığı, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlısı, uhu, bali ve tiner koklayan, sokakta çalışan ve yaşayanlarla sürekli bir artış gösteren evsizlerin yaşamsal birçok sorunla karşı karşıya olduğuna değinerek bu sorunların yapısı hakkında kısa bilgiler sunmuştur. Makalede, evsizlere yönelik hizmet kurumlarının ve sivil toplum girişimciliğinin yetersizliği, evsiz sayısının sürekli artış göstermesi, örgütlenmede yaşanan sorunlar, bu alanda acil olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde sosyal hizmet müdahalelerin neler olduğunu tartışarak ülkemizde çok önemsenmeyen bu sosyal soruna uluslararası düzeyde düzenlenen bu kongrede dikkat çekilmektedir.

 

15) Work stress of social work managers in Turkey

Isikhan, V. (2007)
3 rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine and 2 nd World Conference of Stress, Book of Abstracts 2 nd World Conference of Stress, 23-26 August, Budapest, Hungary, p: 464.

Bu araştırma, Türkiye’de sosyal hizmet yöneticilerinin iş streslerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda, yöneticilerin büyük bir kısmı yüksek iş stres düzeyine ve A tipi kişilik özelliğine sahip olduğu saptanmıştır. Yöneticilerin iş stres puanları arasında; medeni durum, yaş, iş doyumu, toplam hizmet yılı, yönetsel pozisyon, özerkliğin olmaması ve meslektaşlarından kişisel destek almamanın farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Araştırma, her sosyal hizmet yöneticisinin farklı yoğunluk, sıklık ve çeşitlilikte stres yaşadığını ve gelecekte sosyal hizmetin farklı uygulama alanlarında çalışan yönetici ve sosyal hizmet uzmanlarının iş streslerini belirlemeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

 

16) Central nervous system involment in pediatric SLE: Do we need an MRI? Annals of the Rheumatic Disease

Demirkaya, E., Bilginer, Y., Yalnızoglu, D., Isikhan, V., Besbas, N., Bakkaloglu, A., Ozen, S. (2007)
Annual European Congress of Rheumatology, Abstracts
Barcelona, 13-16 June

Disiplinler arası nitelik taşıyan bu çalışmada, özellikle araştırma kapsamındaki ergenlerde bazı ruhsal belirtilerin saptanması sürecinde ülkemizde de geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Ruhsal Belirti Tarama Listesi uygulanmış ve değerlendirilmiştir (araştırmacı, sadece bu Ruhsal Belirti Tarama Listesinin uygulanma ve değerlendirme süreçlerinde diğer ekip üyelerine yardımcı olmuştur). Ergenlerin gösterdiği bazı ruhsal belirtiler hakkında elde edilen bulgular, bilimsel etik ilkeleri ışığında alanında en önemli dergi olan Annals of the Rheumatic Disease de yayınlanmıştır.

 

17) Burnout status of health care personnel working in oncology and their coping methods

V.Işikhan, Guleç, Ege. B., Balbay, Oner.A., Ali Nihat Annakkaya., Peri Meram Arbak. (2010)
European Respiratory Journal. Abstracts. ERS Annual Congress
September 18 – 22, 2010; Barcelona, Spain.

Onkolojide çalışmak sağlık bakım personelinde strese, iş doyumsuzluğuna ve fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu araştırma, onkoloji kliniklerinde çalışan personelin tükenmişlik nedenlerini ve tükenmişlikle başa çıkmada kullandıkları başa çıkma yöntemlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Disiplinler arası nitelik taşıyan bu araştırmanın sonuçlarıı tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkıdır.

 

18) Homeless people in Turkey and social work interventions

Isikhan, V. (2015)
The International Institute of Social and Economic Sciences
14-17 April, 2015 Rome- İtaly

Evsizlik özellikle 1980’li yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sosyal sorun olarak kabul edilmiştir. Yoksulluğun artması, gelir adaletsizliği, işsizlik, ruh hastası bireylere yönelik hizmetlerin yetersizliği, işsizlik ve normal standartlar altında yaşayan kişi ve ailelerin sayısının artması evsizliği artırmıştır. Türkiye’de evsiz sayısının düşük olması evsizliğin bir sosyal sorun olarak kabul edilmemesine yol açmıştır. Evsizliğin bir sosyal sorun olarak kabul edilememesi gerçeği ise hizmetlerin yetersiz olması, var olan hizmetlerin adaletsiz oluşu ve evsizliğe yönelik sosyal politikaların yetersiz oluşuna neden olmaktadır.
Bugün, Türkiye’de evsiz nüfus geçmişe oranla daha farklı bir görünüme sahiptir ve daha çok kadını (çocuklu ya da çocuksuz), aileyi, gençleri, çalışan yoksulları, sosyal yönden dışlanmış kişileri ve ruh hastası teşhisi konan bireyleri kapsamaktadır. Evsizlere yönelik hizmetler Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet sunan Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi ve bazı belediyeler tarafından sunulmaktadır. Ülkemizde, sosyal hizmet uzmanının evsizlere yönelik müdaheleleri tartışılmaktadır.

 

19) The problems and burnout levels of elderly caregivers

Isikhan, V. (2016)
6th European Conference for Social Work Research,
Lisbon – 30 March – 1 April 2016

Yaşlı bakımı özü gereği zor bir iştir. Bakım verenler psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık açısından çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması için bakım verenlerin yaşadığı sorunların giderilmesi, bakım sürecinde desteklenmesi ve güçlendirilmesi yaşlılara sunulacak bakımın kalitesi üzerinde etkin bir rol oynayabilir. Bu araştırma sonuçları Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Konferansın bildiri kitabında yayınlanmıştır.