Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

SCI (Science Citation Index), SCI EXPANDED (SCIE) ve SSCI (Social Science Citation Index) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1) The relationship between disease features and quality of life in patients with cancer -I

Isikhan, V., P. Güner., Ş. Kömürcü., A. Özet., F. Arpacı ve B. Öztürk. (2001)
Cancer Nursing (Cancer Nurs), 24, 6, 490-495.
(SSCI-SCIE)= ATIF SAYISI: 33

Kanser hastalarının hastalığa ait bazı özelliklerinden hangilerinin yaşam kalitesini etkilediğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, kanser hastalarının, ailelerinin ve yakınlarının yaşadıkları sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaya ve daha nitelikli yaşam sürmeleri için yapılacak bakım planlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Disiplinler arası nitelik taşıyan bu araştırma sonunda hastanede yatan, hastalığı geç teşhis edilen, ağrısı olan, ruhsal sıkıntı yaşadığını ifade eden ve bakımını üstlenecek yakınları olmayan hastaların yaşam kaliteleri daha düşük bulunmuştur. Onkoloji kliniklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından kanser hastalarına yönelik hazırlanacak psiko-sosyal uyum ve bakım programlarında bu hususların göz önünde bulundurulması hastaya verilecek hizmetin kalitesi açısından önemlidir.

 

2) Job stress and coping strategies in health care professionals working with cancer patients.

Isikhan, V., Comez, T., Danis, M.Z. (2004)
European Journal of Oncology Nursing Society. 8, 234–244.
(SCIE) = ATIF SAYISI: 63

Ülkemizde kanser hastalarını alternatif tedavi yöntemlerini kullanmaya yönelten etmenleri belirlemeyi amaçlayan bu araştırma sonuçları; hastaları daha doğru yönlendirebilmek için kanser hastalarını alternatif tedavi yöntemlerini kullanmaya yönelten etkenlerin kapsamlı olarak belirlenmesi ve derinlemesine incelendiği araştırmalara gereksinim duyulduğunu göstermiştir.

 

3) The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey

Isikhan, V., Komurcu, Ş., Ozet, A., Arpaci, F., Ozturk, B., Balbay, O., Guner, P. (2005)
Cancer Nursing. 28 (5), 355-362.
(SSCI-SCIE) = ATIF SAYISI: 21

Onkoloji alanında çalışan sağlık bakım personelinin tükenmişlik düzeylerini, nedenlerini ve kullandıkları başa çıkma yöntemlerini belirlemeyi amaçlayan disiplinler arası nitelik taşıyan ve araştırmacının öncülüğünde gerçekleştirilen bu araştırma, yöneticilerin örgütsel düzeyde stres yönetimini destekleyen projeleri hayata geçirmeleri gerektiğini göstermiştir.

 

4) Quality of life and sociodemographic characteristics of patients with cancer in Turkey

Güner, P., Isikhan, V., Kömürcü, Ş., İl, S., Öztürk, B., Arpaci, F., Özet, A. (2006)
Oncology Nursing Forum. 33 (6), 1171-1176.
(SSCI-SCIE) = ATIF SAYISI: 14

Evrensel bilgi birikiminde kanser hastalarının sosyo-ekonomik koşulları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Kanser hastalarının yaşam kaliteleri ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği ve disiplinler arası nitelik taşıyan ve araştırmacının öncülüğünde gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda; risk altında bulunan hastaların sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanan psiko-sosyal bakım ve tedavi programlarında dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermiştir.

 

5) Neuropsychiatric involment in juvenile systemic lupus erythematosus

Demirkaya, E., Bilginer, Y., Ayaz, N.A., Yalnızoğlu, D., Oğuz, K.K., Işıkhan, V., Türker, T., Topaloğlu, R. (2008)
The Turkish Journal of Pediatrics. 50, (2): 126-131.
(SSCE) = ATIF SAYISI: 9

Disiplinler arası nitelik taşıyan bu çalışmada, özellikle araştırma kapsamındaki ergenlerde bazı ruhsal belirtilerin saptanması sürecinde ülkemizde de geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Ruhsal Belirti Tarama Listesi uygulanmış ve değerlendirilmiştir (araştırmacı, sadece bu Ruhsal Belirti Tarama Listesinin uygulanma ve değerlendirme süreçlerinde diğer ekip üyelerine yardımcı olmuştur). Ergenlerin gösterdiği bazı ruhsal belirtiler hakkında elde edilen bulgular, bilimsel etik ilkeleri ışığında uluslararası literatüre kazandırılmıştır.

 

6) Coping with stress in patients with advanced cancer

Isikhan, V., (2010)
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 11, 75-86.
(SCIE) = ATIF SAYISI: 4

Bu çalışma, palyatif bakım ve yaşam sonu bakım, klinik, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve araştırmacıların ilgisini çekerek dikkatlerini ileri kanserle baş etmeyi kolaylaştıracak faktörleri belirlemeye odaklanmıştır.

 

7) Psychological symptoms, illness-related concerns and characteristics of relatives of Turkish patients with cancer

Tuncay, T., Isikhan, V. (2010)
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 11, 1659-1667.
(SCIE) = ATIF SAYISI: 4

Kanser özü gereği hastayı etkilerken aynı zamanda aile üyeleri, refakatçileri ve yakın dostlarını da çeşitli boyutlarda etkilemektedir. Hastanın geçirdiği olumlu ya da olumsuz her aşamada hastanın refakatçileri de bundan etkilenmektedir. Hasta yakınları da psikolojik anlamda da önemli desteğe ihtiyaç duymaktadır. Araştırma, onkoloji kliniklerindeki hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi, hastalığın yarattığı bazı sorunlarla mücadele etmek amacıyla kurulan sorun çözücü gruplar yoluyla arttırılabileceğini göstermiştir.

 

8) Burnout status of health care personnel working in oncology and their coping methods

Balbay, Oner.A., Vedat Işikhan., Guleç, Ege. B., Ali Nihat Annakkaya., Peri Meram Arbak. (2011)
HealthMed (Journal of society for development in new net environment in B & H).
5, 4: 730-741. (ISI – SCIE) = ATIF SAYISI: 4

Hastanın onkoloji kliniğinde yaşamış olduğu her süreçte sağlık bakım personeli de yanında bulunmaktadır. Konuya yönelik literatür özellikle hastanın kaybı sonrasında kliniklerde ciddi anlamda psikolojik sıkıntılar yaşanabildiğini göstermektedir. Araştırma, onkoloji kliniklerinde tükenmişlikten kaçınmanın mümkün olmadığını göstermiştir. Çalışma, onkoloji kliniklerindeki yöneticilerin; hasta yoğunluğunun azaltılması, personel sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması, finans sorununun çözülerek ücret koşullarının düzeltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, esnek zaman yönetimi fırsatının tanınması gibi personeli tükenmişlikten koruyabilecek proje ve uygulamaları hızlı bir şekilde hayata aktarması gerektiğini göstermiştir.

 

9) The place and future of social work in palliative care services in Turkey: state of the art

Isikhan, V. (2017)
The place and future of social work in palliative care services in Turkey: state of the art.
Social Work in Public Health, 32, 3: 192-201, 15 Dece