Akademik / Eserler

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE ESERLER

(22 TEMMUZ 2017 tarihinde güncellenmiştir)

1. SCI (Science Citation Index), SCI EXPANDED (SCIE) ve SSCI (Social Science Citation Index) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.1) Isikhan, V., P. Güner., Ş. Kömürcü., A. Özet., F. Arpacı ve B. Öztürk. (2001)

The relationship between disease features and quality of life in patients with cancer -I,
Cancer Nursing (Cancer Nurs), 24, 6, 490-495.

(SSCI-SCIE)= ATIF SAYISI: 33

Kanser hastalarının hastalığa ait bazı özelliklerinden hangilerinin yaşam kalitesini etkilediğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, kanser hastalarının, ailelerinin ve yakınlarının yaşadıkları sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaya ve daha nitelikli yaşam sürmeleri için yapılacak bakım planlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Disiplinler arası nitelik taşıyan bu araştırma sonunda hastanede yatan, hastalığı geç teşhis edilen, ağrısı olan, ruhsal sıkıntı yaşadığını ifade eden ve bakımını üstlenecek yakınları olmayan hastaların yaşam kaliteleri daha düşük bulunmuştur. Onkoloji kliniklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından kanser hastalarına yönelik hazırlanacak psiko-sosyal uyum ve bakım programlarında bu hususların göz önünde bulundurulması hastaya verilecek hizmetin kalitesi açısından önemlidir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.2) Isikhan, V., Comez, T., Danis, M.Z. (2004)

Job stress and coping strategies in health care professionals working with cancer patients.
European Journal of Oncology Nursing Society. 8, 234–244.

(SCIE) = ATIF SAYISI: 63

Ülkemizde kanser hastalarını alternatif tedavi yöntemlerini kullanmaya yönelten etmenleri belirlemeyi amaçlayan bu araştırma sonuçları; hastaları daha doğru yönlendirebilmek için kanser hastalarını alternatif tedavi yöntemlerini kullanmaya yönelten etkenlerin kapsamlı olarak belirlenmesi ve derinlemesine incelendiği araştırmalara gereksinim duyulduğunu göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.3) Isikhan, V., Komurcu, Ş., Ozet, A., Arpaci, F., Ozturk, B., Balbay, O., Guner, P. (2005)

The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey.
Cancer Nursing. 28 (5), 355-362.

(SSCI-SCIE) = ATIF SAYISI: 21

Onkoloji alanında çalışan sağlık bakım personelinin tükenmişlik düzeylerini, nedenlerini ve kullandıkları başa çıkma yöntemlerini belirlemeyi amaçlayan disiplinler arası nitelik taşıyan ve araştırmacının öncülüğünde gerçekleştirilen bu araştırma, yöneticilerin örgütsel düzeyde stres yönetimini destekleyen projeleri hayata geçirmeleri gerektiğini göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.4) ) Güner, P., Isikhan, V., Kömürcü, Ş., İl, S., Öztürk, B., Arpaci, F., Özet, A. (2006)

Quality of life and sociodemographic characteristics of patients with cancer in Turkey,
Oncology Nursing Forum. 33 (6), 1171-1176.

(SSCI-SCIE) = ATIF SAYISI: 14

Evrensel bilgi birikiminde kanser hastalarının sosyo-ekonomik koşulları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Kanser hastalarının yaşam kaliteleri ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği ve disiplinler arası nitelik taşıyan ve araştırmacının öncülüğünde gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda; risk altında bulunan hastaların sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanan psiko-sosyal bakım ve tedavi programlarında dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.5) Demirkaya, E., Bilginer, Y., Ayaz, N.A., Yalnızoğlu, D., Oğuz, K.K., Işıkhan, V., Türker, T., Topaloğlu, R. (2008)

Neuropsychiatric involment in juvenile systemic lupus erythematosus.
The Turkish Journal of Pediatrics. 50, (2): 126-131.

(SSCE) = ATIF SAYISI: 9

Disiplinler arası nitelik taşıyan bu çalışmada, özellikle araştırma kapsamındaki ergenlerde bazı ruhsal belirtilerin saptanması sürecinde ülkemizde de geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Ruhsal Belirti Tarama Listesi uygulanmış ve değerlendirilmiştir (araştırmacı, sadece bu Ruhsal Belirti Tarama Listesinin uygulanma ve değerlendirme süreçlerinde diğer ekip üyelerine yardımcı olmuştur). Ergenlerin gösterdiği bazı ruhsal belirtiler hakkında elde edilen bulgular, bilimsel etik ilkeleri ışığında uluslararası literatüre kazandırılmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.6) Isikhan, V., (2010)

Coping with stress in patients with advanced cancer.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 11, 75-86.

(SCIE) = ATIF SAYISI: 4

Bu çalışma, palyatif bakım ve yaşam sonu bakım, klinik, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve araştırmacıların ilgisini çekerek dikkatlerini ileri kanserle baş etmeyi kolaylaştıracak faktörleri belirlemeye odaklanmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.7) Tuncay, T., Isikhan, V. (2010)

Psychological symptoms, illness-related concerns and characteristics of relatives of Turkish patients with cancer.  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 11, 1659-1667.

(SCIE) = ATIF SAYISI: 4

Kanser özü gereği hastayı etkilerken aynı zamanda aile üyeleri, refakatçileri ve yakın dostlarını da çeşitli boyutlarda etkilemektedir. Hastanın geçirdiği olumlu ya da olumsuz her aşamada hastanın refakatçileri de bundan etkilenmektedir. Hasta yakınları da psikolojik anlamda da önemli desteğe ihtiyaç duymaktadır. Araştırma, onkoloji kliniklerindeki hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi, hastalığın yarattığı bazı sorunlarla mücadele etmek amacıyla kurulan sorun çözücü gruplar yoluyla arttırılabileceğini göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.8) Balbay, Oner.A., Vedat Işikhan., Guleç, Ege. B., Ali Nihat Annakkaya., Peri Meram Arbak. (2011) Burnout status of health care personnel working in oncology and their coping methods. HealthMed (Journal of society for development in new net environment in B & H). 5, 4: 730-741.

(ISI – SCIE) = ATIF SAYISI: 4

Hastanın onkoloji kliniğinde yaşamış olduğu her süreçte sağlık bakım personeli de yanında bulunmaktadır. Konuya yönelik literatür özellikle hastanın kaybı sonrasında kliniklerde ciddi anlamda psikolojik sıkıntılar yaşanabildiğini göstermektedir. Araştırma, onkoloji kliniklerinde tükenmişlikten kaçınmanın mümkün olmadığını göstermiştir. Çalışma, onkoloji kliniklerindeki yöneticilerin; hasta yoğunluğunun azaltılması, personel sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması, finans sorununun çözülerek ücret koşullarının düzeltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, esnek zaman yönetimi fırsatının tanınması gibi personeli tükenmişlikten koruyabilecek proje ve uygulamaları hızlı bir şekilde hayata aktarması gerektiğini göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1.9) Isikhan, V. (2017)

The place and future of social work in palliative care services in Turkey: state of the art. 
Social Work in Public Health, 32, 3: 192-201, 15 December,  Taylor & Francis.

(SSCI), (http://dx.doi.org/10.1080/19371918.2016.1230080).

Palyatif bakım tıbben yapılabilecek bir müdahalenin kalmadığı durumlarda hasta ve ailesine sunulan bir bakımdır. Bu bakımda ekip çalışması anlayışı doğrultusunda sosyal hizmetin de önemli rolleri bulunmaktadır. Ülkemizin geçirmiş olduğu bu süreç, sosyal hizmet açısından kazandığı deneyimler ve bilgi birikiminin günümüzde insan hakları kapsamında değerlendirilen palyatif bakım hizmetlerini yeni yeni uygulamaya başlayan ülkelere önemli katkılar getirebileceği düşünülmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1-A- INDEX DIŞI ULUSLARARASI (HAKEMLİ) DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1A.1) Isikhan, V. (2008)

The aspect of social services in Turkey.
Serviço Social & Realidade, Franca,
17, 2, p.156-171, Brezilya.

Türkiye’de sosyal hizmetler sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı gruplara sunulan sosyal refah ve sosyal yardım hizmetleri olarak ele alınmaktadır. Bu alanda en önemli kuruluş olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun gittikçe büyüyen sorumlulukları söz konusudur. Çalışmada; özellikle yaşam döngüsünün her aşamasında müracaatçıların yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli hedef olduğu ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek stratejilerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışma Brezilya’nın önemli hakemli dergileri arasında yer alan Sosyal Hizmetler ve Gerçeklik, (Serviço Social & Realidade, Franca) adlı dergide yayınlanmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1A.2) Yıldırım, S., ve Işıkhan, V. (2014)

Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan yöneticilerin kişilik tiplerinin analizi.
Sahibkarlıq ve Elm, Rüblük Elmi-Praktiki Jurnal.
02, 26-45. Azerbaycan.

Bu araştırmada sosyal hizmet ve sağlık alanında görev yapan yöneticilerin sosyo-demografik ve çalışma hayatıyla ilgili özelliklerinin kişilik özelliklerini (A ve B Tipi) etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonunda yöneticilerin A tipi davranış biçimini gösterdiği ve bu davranış biçiminin sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırma, yöneticilerin bireysel ve örgütsel düzeyde başa çıkma yöntemlerini uygulamaya aktarması gerektiğini göstermiştir.
Ekip çalışması ve disiplinler arası nitelik taşıyan bu çalışma iktisadi ve idari bilimler alanında Azerbaycan’ın önemli dergilerinden olan Sahibkarlıq ve Elm, Rüblük Elmi-Praktiki Jurnal’de yayınlanmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN, SCI, SCI EXPANDED ve SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİ ÖZEL SAYILARINDA VEYA AYNI KAPSAMLARDAKİ KONGRE KİTABINDA ÖZETİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

(SEÇİLMİŞ 19 ESER)

2.1) Işikhan, V., ve Diğ. (1998)

Psychosocial states of acccompaniers.
23rd Congress of the European Society for Medical Oncology, November, 6-10, 1998, Athens, Greece
Annals of Oncology, 9, 4, 147.

Bu araştırmada, hasta yakınlarının bazı sosyo-demografik özellikleri ve hasta-hastalıkla ilgili düşüncelerine göre ruhsal belirti puanları arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Hasta yakınlarının ruhsal belirti puan ortalaması 58.68 (genişlik: 0-177) olarak bulunmuştur. Hasta yakınlarının; cinsiyet, eğitim durumu, refakatçi olarak kalınan süre, bakım sırasında duygusal sorunlar yaşama ve maddi sorunlar yaşama ile ruhsal belirti puanları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05). Hasta yakınlarının büyük bir kısmının yaşadığı problemlerin, psikolojik ve maddi kökenli sorunlar olduğu belirlenmiştir. Onkoloji kliniklerindeki hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi, hastalığın yarattığı bazı sorunlarla mücadele etmek amacıyla kurulan sorun çözücü gruplar yoluyla arttırılabilir. Bu araştırma sonuçlarının onkoloji alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen Annals of Oncology’de yayınlanması dikkate değer bir nitelik olarak değerlendirilebilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.2) Işikhan, V., ve Diğ. (1998)

Interpersonal sensitivity depression and anxiety positions of patients with breast cancer.
23rd Congress of the European Society for Medical Oncology, November, 6-10, 1998, Athens, Greece
Annals of Oncology, 9, 4, 147.

Meme kanseri, kadınlarda acı çekme, anksiyete, depresyon ve inkâr etme süreci gibi stresli durumların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada meme kanserli kadınların kişisel duyarlılık, depresyon ve anksiyete durumlarının bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçta, meme kanserli kadınlar arasında; medeni durum ve eğitim durumu ve anksiyete, organ yokluğu ve kişisel duyarlılık ve erken teşhis ile depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve kadınların bu iki boyuta göre depresyonu daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, meme kanserli kadınların yaşam kalitesi, onkoloji kliniklerinde hastalığın yaratmış olduğu olumsuz duygularla başa çıkmayı amaçlayan psiko-sosyal ve eğitimsel programlar aracılığıyla artırılabileceğini göstermiştir. Bu araştırma sonuçlarının onkoloji alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen Annals of Oncology’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.3) Isikhan, V., ve Diğ. (1999)

The evaluation of social support systems, self esteem, interpersonal sensitivity, depression and anxiety in patients with cancer.  Supportive Care in Cancer, 11 th MASCC International Symposium, Acropolis, Nice, France.  February, 18-20.

Kanser, bireyin bağımsızlığını azaltan, kapasitesini sınırlandıran ve bütünlüğünü etkileyen kronik bir hastalıktır. Sosyal desteğin özellikle kanser hastaları için ruh sağlığının korunması aşamasında çok önemli olduğunu araştırmalar bize göstermiştir. Bu araştırmada kanser hastalarının hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan duyguları, sosyal destek sistemleri, benlik saygıları ve bazı duygusal durumları incelenmeye çalışılmıştır. Doksan kanser hastası üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonunda, hastaların tümü (%100) sosyal desteği yakın aile üyelerinden, genellikle eş ve çocuklarından aldığı ve diğer destek türlerini de yüksek oranlarda aldıkları ve sosyal destek ile benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Araştırmada, onkoloji kliniklerinde sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanacak terapi programları aracılığıyla hastaların anksiyete, kızgınlık, bezginlik ve depresyonun azaltılabileceği ve hastaların benlik saygılarının artırılabileceği önerilmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.4) Isıkhan, V., ve Diğ. (2001)

The relationship between sociodemographic features and quality of life in patients with cancer.
Supportive Care in Cancer, 9,4, June.

Bu çalışmada, kanser hastalığının ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik değişikliklerin hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Araştırma, erkek hastaların, yaşla birlikte yaşam kalitesi daha çok etkilenebilen yaşı daha büyük hastalar, dul ve evli hastalar, eğitim düzeyi daha düşük olan hastalar, ev kadını olan hastalar ve gelir düzeyi düşük olan hastaların sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanan psikososyal bakım ve tedavi programlarında dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.5) Isikhan, V., ve Diğ. (2002)

Work stress and coping strategies in health staff caring for patients with cancer.
14th International Symposium Supportive Care in Cancer, Boston
Massachusett, June 23-26.

Kanser hastalarının bakımı bu alanda çalışan personelde strese, iş doyumsuzluğuna psikolojik rahatsızlıklara, çalışmaya karşı isteksizliğe veya istifaya neden olabilir. Bu çalışmanın amacı; doktor ve hemşireler arasında yaşanan iş stresi ve personelin bununla başa çıkmada kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Araştırmada, sağlık bakım personelinin ciddi ve tehlikeli olarak kabul edilen stresin fiziksel ve psikolojik belirtilerini gösterdiği saptanmıştır. Araştırmanın sonunda, hem doktor ve hemşireler arasında iş stres puanları arasında farklılık yaratan değişkenlerin; medeni durum, amirlerinden yeterli desteği görememe, görev ve sorumlulukların dengesiz dağılımı, işten bıkma ve meslektaşlarıyla çatışmalar yaşama, karar vermede gücün olmaması ve işle ilgili sorumlulukların yoğunluğu olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları bizlere, sağlık kuruluşlarının, sağlık bakım personelinin motivasyon ve iş doyumunu yükseltmede ve iş stresini azaltmada önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir. Bu araştırma sonunda elde edilen önemli sonuçlar uluslararası literatüre kazandırılmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.6) Balbay, O., Isikhan, V., Aytar, G., Arbak, P., Bulut, İ. (2003)

Influences of two great marmara earthquakes on tuberculosis patients.
European Respiratory Journal. Abstracts. 13th ERS Annual Congress. Vienna, Austria,
September 27-October, 1: 345.

İki büyük Marmara depreminin tüberküloz (TB) hastalarının sosyo-demografik ve TB hastalığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma, depremden sonra her bir TB hastasının psiko-sosyal ve tıbbı ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.7) Balbay, O., Isikhan, V., Aytar, G., Arbak, P., Annakkaya, A., Yildirim, Y., Bilgin, C. (2003)

The effect, the consequences and associated factors of poverty on tuberculosis in Turkey.
European Respiratory Journal. Abstracts. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria,
September 27-October, 1: 517.

Sosyo-ekonomik düzey, beslenme durumu, hastalığın algılanış şekli, sağlık olanaklarına ulaşabilme davranış şekilleri gibi faktörler TB’un sıklığını ve prognozunu etkilemektedir. Bu araştırma, TB hastalarıyla çalışan sağlık personeline TB hastalarının, hastalık ve tedavi süreci, psikolojik iyilik hali, sosyal ilişkiler, çevre, fiziksel kapasite ve sosyo-demografik özellikleri üzerinde durmasının önemli olduğunu göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.8) Isikhan, V., Balbay, O., Arbak, P., Annakkaya, A., Gulec, E. (2004)

Social support systems in patients with tuberculosis.
European Respiratory Journal. Abstracts. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK
September 4-8: 192.

Sosyal destek TB gibi uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda önemlidir. Çalışma sonunda, TB hastasının gerek duyduğu sosyal desteğin belirlenmesi ve bu yöndeki ihtiyacının giderilmesiyle hastaların yaşam kalitelerinin artabileceği belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.9) Balbay, O., Isikhan, V., Arbak, P., Aytar, G., Annakkaya, A. (2004)

Depression in the accompaniers of patients with tuberculosis.
European Respiratory Journal. Abstracts. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK
September 4-8: 418.

Bu çalışma, refakatçi olmanın depresyonun ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğuna ve TB gibi kronik hastalıkların neden olduğu depresyon ve anksiyetenin grup çalışmaları ile azaltılabileceğine dikkat çekmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.10) Arbak, P., Balbay, O., Gulec, E., Annakkaya, A., Isikhan, V. (2004)

Depression in patients with tuberculosis.
European Respiratory Journal. Abstracts. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK
September 4-8: 420.

Çalışma, TB hastalarının sosyo-demografik ve hastalıkla ilgili özellikleri ile depresyon puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir nitelik olarak değerlendirilebilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.11) Işıkhan, V. (2004)

Bakım verenlerde stres ve tükenmişlik.
International Interim Meeting On Home Care and Hospice in Oncology
October, 7-9, İstanbul.

Bakım verenler, ölümün hatırlanması, diğer çeşitli kayıplar ve umutsuzluk veya ölüm karşısında başarısız olmanın yarattığı duygular yüzünden her gün stres yaşamaktadır. Bu personel stresin duygusal ve fiziksel semptomları nedeniyle yüksek risk altındadır. Bu çalışmada, hospislerde bakım verenlerin yaşadığı tükenmişliğin ve stresin tam olarak anlaşılabilmesi için hospis bakımının felsefesi, hospisten yararlanan hastaların özellikleri, bu hastalara hizmet sunan meslek elemanları ve bu personelin hizmet sunarken nasıl tükenmişlik ve stres yaşadığı, belirtilerinin ve sonuçlarının ne olduğunu ele alınmıştır. Derleme niteliğindeki çalışma, bu olumsuz fenomenlerin nasıl önlenebileceği konusunda geliştirilen önerilerle sonlandırılmıştır. Çalışma, bakım verenler (caregivers), hospislerde çalışan doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog vb. meslek elemanlarına yönelik başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Çalışma uluslararası literatüre kazandırılmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.12) Balbay, O., Isikhan, V., Arbak, P., Annakkaya, A. (2005)

Factors affecting tuberculosis treatment: The beliefs of patients.
European Respiratory Journal. Abstracts. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark
September 17-21: 649.

TB hastalığının tedavisinde etkili olan en önemli faktörün “ilaç tedavisi”nin olduğu belirlenmiştir. TB hastaları ile çalışan sağlık personeli ve sosyal hizmet uzmanları, hastaların hastalık hakkında neler düşündüklerini öğrenmesi açısından bu çalışma önemli bilgiler sağlamıştır. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.13) Işıkhan, V. Balbay, O., Annakkaya, A., Bilgin, C. (2005)

The beliefs of patients about causes of tuberculosis.
European Respiratory Journal. Abstracts. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark
September 17-2: 688

Araştırma, psikososyal ve ekonomik faktörlerin TB hastalığının ortaya çıkmasındaki önemine vurgu yapmıştır. Bu araştırma sonuçlarının tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkı olarak değerlendirilebilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.14) Isikhan, V. (2006)

Türkiye’de evsizler sorunu ve sosyal hizmet. 1 st International Social Services Symposium.
(1. Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu), Presentation Abstracts and Symposium Programme. 9-12 Nisan, Antalya

Derleme niteliğindeki bu çalışma, kent merkezlerimizde yoksulluk nedeniyle bir konuta sahip olamayan, ruh hastalığı, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlısı, uhu, bali ve tiner koklayan, sokakta çalışan ve yaşayanlarla sürekli bir artış gösteren evsizlerin yaşamsal birçok sorunla karşı karşıya olduğuna değinerek bu sorunların yapısı hakkında kısa bilgiler sunmuştur. Makalede, evsizlere yönelik hizmet kurumlarının ve sivil toplum girişimciliğinin yetersizliği, evsiz sayısının sürekli artış göstermesi, örgütlenmede yaşanan sorunlar, bu alanda acil olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde sosyal hizmet müdahalelerin neler olduğunu tartışarak ülkemizde çok önemsenmeyen bu sosyal soruna uluslararası düzeyde düzenlenen bu kongrede dikkat çekilmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.15) Isikhan, V. (2007)

Work stress of social work managers in Turkey.  3 rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine and 2 nd World Conference of Stress, Book of Abstracts 2 nd World Conference of Stress, 23-26 August, Budapest, Hungary, p: 464.

Bu araştırma, Türkiye’de sosyal hizmet yöneticilerinin iş streslerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda, yöneticilerin büyük bir kısmı yüksek iş stres düzeyine ve A tipi kişilik özelliğine sahip olduğu saptanmıştır. Yöneticilerin iş stres puanları arasında; medeni durum, yaş, iş doyumu, toplam hizmet yılı, yönetsel pozisyon, özerkliğin olmaması ve meslektaşlarından kişisel destek almamanın farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Araştırma, her sosyal hizmet yöneticisinin farklı yoğunluk, sıklık ve çeşitlilikte stres yaşadığını ve gelecekte sosyal hizmetin farklı uygulama alanlarında çalışan yönetici ve sosyal hizmet uzmanlarının iş streslerini belirlemeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.16) Demirkaya, E., Bilginer, Y., Yalnızoglu, D., Isikhan, V., Besbas, N., Bakkaloglu, A., Ozen, S. (2007)

Central nervous system involment in pediatric SLE: Do we need an MRI? Annals of the Rheumatic Disease.
Annual European Congress of Rheumatology, Abstracts
Barcelona, 13-16 June

Disiplinler arası nitelik taşıyan bu çalışmada, özellikle araştırma kapsamındaki ergenlerde bazı ruhsal belirtilerin saptanması sürecinde ülkemizde de geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Ruhsal Belirti Tarama Listesi uygulanmış ve değerlendirilmiştir (araştırmacı, sadece bu Ruhsal Belirti Tarama Listesinin uygulanma ve değerlendirme süreçlerinde diğer ekip üyelerine yardımcı olmuştur). Ergenlerin gösterdiği bazı ruhsal belirtiler hakkında elde edilen bulgular, bilimsel etik ilkeleri ışığında alanında en önemli dergi olan Annals of the Rheumatic Disease de yayınlanmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.17) V.Işikhan, Guleç, Ege. B., Balbay, Oner.A., Ali Nihat Annakkaya., Peri Meram Arbak. (2010)

Burnout status of health care personnel working in oncology and their coping methods.
European Respiratory Journal. Abstracts. ERS Annual Congress
September 18 – 22, 2010; Barcelona, Spain.

Onkolojide çalışmak sağlık bakım personelinde strese, iş doyumsuzluğuna ve fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu araştırma, onkoloji kliniklerinde çalışan personelin tükenmişlik nedenlerini ve tükenmişlikle başa çıkmada kullandıkları başa çıkma yöntemlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Disiplinler arası nitelik taşıyan bu araştırmanın sonuçlarıı tüberküloz-solunum alanındaki en seçkin dergi olan ve SSCI’da indekslenen European Respiratory Journal’de yayınlanması dikkate değer bir katkıdır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.18) Isikhan, V. (2015)

Homeless people in Turkey and social work interventions.
The International Institute of Social and Economic Sciences
14-17 April, 2015 Rome- İtaly

Evsizlik özellikle 1980’li yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sosyal sorun olarak kabul edilmiştir. Yoksulluğun artması, gelir adaletsizliği, işsizlik, ruh hastası bireylere yönelik hizmetlerin yetersizliği, işsizlik ve normal standartlar altında yaşayan kişi ve ailelerin sayısının artması evsizliği artırmıştır. Türkiye’de evsiz sayısının düşük olması evsizliğin bir sosyal sorun olarak kabul edilmemesine yol açmıştır. Evsizliğin bir sosyal sorun olarak kabul edilememesi gerçeği ise hizmetlerin yetersiz olması, var olan hizmetlerin adaletsiz oluşu ve evsizliğe yönelik sosyal politikaların yetersiz oluşuna neden olmaktadır.
Bugün, Türkiye’de evsiz nüfus geçmişe oranla daha farklı bir görünüme sahiptir ve daha çok kadını (çocuklu ya da çocuksuz), aileyi, gençleri, çalışan yoksulları, sosyal yönden dışlanmış kişileri ve ruh hastası teşhisi konan bireyleri kapsamaktadır. Evsizlere yönelik hizmetler Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet sunan Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi ve bazı belediyeler tarafından sunulmaktadır. Ülkemizde, sosyal hizmet uzmanının evsizlere yönelik müdaheleleri tartışılmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

2.19) Isikhan, V. (2016)

The problems and burnout levels of elderly caregivers.
6th European Conference for Social Work Research,
Lisbon – 30 March – 1 April 2016

Yaşlı bakımı özü gereği zor bir iştir. Bakım verenler psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık açısından çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması için bakım verenlerin yaşadığı sorunların giderilmesi, bakım sürecinde desteklenmesi ve güçlendirilmesi yaşlılara sunulacak bakımın kalitesi üzerinde etkin bir rol oynayabilir. Bu araştırma sonuçları Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Konferansın bildiri kitabında yayınlanmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

3.MAKALELERE YAPILAN ULUSLARARASI ATIFLAR: 172

Işıkhan’ın H indeksi: 6’dır.  (Scopus 22 Nisan 2017 bilgisi)

 3.1) V. Isikhan, T. Comez ve M.Z. Danis. (2004). Job stress and coping strategies in health care professionals working with cancer patients. European Journal of Oncology Nursing , Volume 8, Issue 3, pages: 234 – 244;= 63 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.2) V. Isikhan, P. Guner, S. Komurcu ve Diğr. (2001) The relationship between disease features and quality of life in patients with cancer-I. Cancer Nursing. 24 (6) pages: 490-495, December = 33 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.3) V. Isikhan., Komurcu, Seref.,  Ozet, Ahmet., Arpaci, Fikret., Ozturk, Bekir., Balbay, Oner., Guner, Perihan. (2005) The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey. Cancer Nursing. 28(5), September/October 2005, pages: 355-362= 21 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.4) Özşenol, F., Işıkhan, V., Ünay, B., Aydın, H.İ., Akın, R., Gökçay, E. (2003) Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi (The evaluation of family functions of families with handicapped). GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi), Gülhane Medical Journal, Haziran, 45 (2), 156-165. = 17 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.5) Güner, P., Isikhan, V., Kömürcü, Ş., İl, S., Öztürk, B., Arpaci, F., Özet, A. (2006) Quality of life and sociodemographic characteristics of patients with cancer in Turkey. Oncology Nursing Forum. 33 (6), 1171-1176. = 14 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.6) Demirkaya, E., Bilginer, Y., Ayaz, N.A., Yalnızoğlu, D., Oğuz, K.K., Işıkhan, V., Türker, T., Topaloğlu, R. (2008) Neuropsychiatric involment in juvenile systemic lupus erythematosus. The Turkish Journal of Pediatrics, 50, (2): 126-131. (SSCE). = 9 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.7) Işıkhan, V. (2008) Terminal dönemdeki kanser hastalarının ölüm yeri tercihleri (Choices of death place in terminal stage cancer patients). Türk Onkoloji Dergisi. 23 (1) 34-44.  = 4 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.8) Tuncay, T., Isikhan, V. (2010) Psychological symptoms, illness-related concerns and characteristics of relatives of Turkish patients with cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 11, 1659-1667. (SCIE) = 4 ATIF
_______________________________________________________________________________________________________________

3.9) Balbay, Oner.A., Vedat Işikhan., Guleç, Ege. B., Ali Nihat Annakkaya., Peri Meram Arbak. (2011) Burnout status of health care personnel working in oncology and their coping methods. HealthMed (Journal of society for development in new net environment in B & H). 5, 4: 730-741. (ISI – SCIE) = 4 ATIF

4.HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

(Seçilmiş 20 MAKALE)

4.1) Işıkhan, V. (1997)

Çalışanları emekliliğe hazırlamak.
Amme İdaresi Dergisi, TODAİE Yayını
Aralık, 30, (4): 121-129.

Derleme niteliğindeki bu çalışma sosyal güvenlik sistemimizde henüz yer almayan “emekliliğe hazırlık programları”yla ilgilidir. Bu çalışmada günümüzün insan boyutunun iyileştirilmesi yoluyla örgütün varlığını korumasını, yaşamanı sürdürmesini amaçlayan bir yönetim geliştirme tekniği olarak karşımıza çıkan bu programların ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemimize nasıl uyarlanabileceği tartışılmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.2) Isikhan, V. Kömürcü, Ş., Özet, A., Arpacı, F., Öztürk, B., Tufan, B., Yalçın, A. (1998)

Kanser hastalarının sosyal destek sistemleri, benlik saygıları ve bazı ruhsal belirtileri.
Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi
8, (4): 215-221.

Bu araştırmada kanserli hastaların; hastalıklarına ilişkin duyguları, çevrelerince sağlanan sosyal desteğin kaynağı, hastaların benlik saygıları ve bazı ruhsal belirtileri saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, birey üzerinde ciddi ekonomik, psikolojik ve fiziksel etkiler yaratabilen kanser hastalığının primer tedavisine psikososyal tedavi boyutunun eklenmesiyle hastaların yaşam kalitesi arttırılabileceği yönündeki bulguyu desteklemiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.3) Işıkhan, V. (1999)

Sosyal hizmet ve sağlık alanında görev yapan yöneticileri etkileyen iş stres faktörleri.
Amme İdaresi Dergisi,
32, (2): 44-57.

Çalışma hayatının karmaşık yapısı yöneticiler için gittikçe büyüyen bir stres kaynağıdır. İş stresinin yıkıcı etkileri; yöneticilerin sadece fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkilemez. Aynı zamanda potansiyel bir tehlike kaynağı olan bu etmenler yönetimsel yaşamın bütün aşamalarında yer alan kaliteyi de etkilemeye başlar. Bu araştırma ile Ankara’da sosyal hizmet ve sağlık alanında görev yapan 230 yöneticinin çalışmalarını etkileyen iş stres faktörleri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda yöneticilerin iş stres düzeylerinin normal bir birey için kabul edilen düzeyin üstünde olduğu, strese yatkın A tipi kişilik özellikleri sergilediği belirlenmiştir. İşin yapısı, örgütsel rol, işteki beşeri ilişkiler, örgütsel yapı ve iklim-örgüt dışı stres faktörleri yöneticilerin yaşadığı başlıca stresler olduğu saptanmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.4) Isikhan, V. (1999)

Sosyal hizmet kuruluşları ve stres.
Sosyal Hizmetler Dergisi,
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, 1, (9): 44-52.

Stres, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında sıklıkla karşılaşılan bir fenomendir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada stresin nedenleri, etkileri, sonuçları ve başa çıkma yöntemleri incelenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.5) Işıkhan, V. (2000)

Sosyal hizmet uzmanlarının iş doyumları.
Toplum ve Sosyal Hizmet, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını,
Ankara, 1: 38-52.

Çalışan bireylerin işlerinden elde ettikleri doyum, onların çalışma hayatlarıyla ilgili mutluluklarını, genel yaşamla ilgili her türlü tutum ve davranışlarını, diğer insanlarla olan ilişkilerini, kendi ruh ve fiziksel sağlıklarını olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu araştırmada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının iş doyumlarını etkileyen sosyo-demografik ve çalışma hayatıyla ilgili bazı etkenlerin neler olduğu incelenmiştir. Araştırma sonunda sosyal hizmet uzmanlarının ortalama iş doyum puanı 70 üzerinden 37 (orta düzey) olarak bulunmuştur. Aldığı ücreti yeterli gören ve kendini gerçekleştirmiş olarak kabul eden sosyal hizmet uzmanlarının iş doyumları yüksek çıkmıştır. Yönetici olarak çalışan, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet alanının dışında çalışan, amiri sosyal hizmet uzmanı olan, mesleki uygulamaları amiri tarafından övgüyle değerlendirilen, meslek dışı iş ve görevlere yöneltilmeyen sosyal hizmet uzmanlarının iş doyumları daha yüksek bulunmuştur.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.6) Isikhan, V.

Stres yönetimi.
Sosyal Hizmetler Dergisi,
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayını, 1, (12): 17-24.

Derleme niteliğindeki bu çalışmada günümüzde gittikçe kompleks örgütlere dönüşen sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında görev yapan işgörenlerinin çalışmalarını yakından etkileyen stres kavramı ve bunun örgütlerde nasıl yönetilebileceği konuları üzerinde durulmuştur.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.7) Işıkhan, V. (2002)

Felaketlerin acil yardım ekibi üzerindeki etkileri.
Sağlık ve Toplum,
12, 1, Ocak –Mart

Felaketlerin etkileri üzerinde oluşan literatürün çoğu, doğal veya insan kaynaklı felaketlerin kazazede ve toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Felaketlerin, acil yardım personeli üzerindeki etkileri ile ilgili ayrıntılı bir literatür bulunmamaktadır. Bu makalede, felaketlerin acil yardım personeli üzerindeki psikolojik, fiziksel ve davranışsal etkileri ve bu personele nasıl yardım edilebileceği tartışılmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.8) Özşenol, F., Işıkhan, V., Ünay, B., Aydın, H.İ., Akın, R., Gökçay, E. (2003)

Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi.
GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi), Gülhane Medical Journal,
Haziran, 45 (2), 156-164.

Aile içi ilişkilerin yapısı, ailenin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesinde önemli bir etkendir. Engelli çocuğa sahip ailelerin birçok problemi olabilmektedir. Bu araştırma, engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerine etkide bulunan değişkenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak Anket Formu ve aile işlevlerinin değerlendirildiği Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı polikliniğinden hizmet alan 145 engelli çocuk ailesine anket formları dağıtılmış elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları; çocuğun engelinden dolayı kendini suçlama durumunun, annelerin ADÖ’nün alt boyutu olan roller, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyona etkide bulunduğu ve çocuğun engelinden dolayı yakın çevrenin kendisinden uzaklaşacağını düşünen annelerin roller ve genel fonksiyonunun aile işlevlerine etkide bulunduğunu göstermiştir. Babaların, çocuğun engelinden dolayı kendini suçlama durumunun, problem çözme, davranış kontrolüne ve çocuğun engelinden dolayı eşini suçlama durumunun iletişim, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyona etkide bulunduğu saptanmıştır. Bu çalışma, engelli çocuğa sahip ailelerin sağlıksız olduğu boyutların belirlenmesine, güçlendirilmesine ve sorunlarının çözülmesine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.9) Işıkhan, V. (2004)

Hasta yakınlarının ruhsal belirti düzeyleri.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
15 (1), 47-60.

Hasta yakınlarının bazı sosyo-demografik özellikleri ve hasta-hastalıkla ilgili düşüncelerine göre ruhsal belirti puanları arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Hasta yakınlarının büyük bir kısmının yaşadığı problemlerin, psikolojik ve maddi kökenli sorunlar olduğu belirlenmiştir. Onkoloji kliniklerindeki hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi, hastalığın yarattığı bazı sorunlarla mücadele etmek amacıyla kurulan sorun çözücü gruplar yoluyla arttırılabilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.10) Işıkhan, V. (2004)

Yaşlı evsizler ve sosyal hizmet müdahaleleri.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
15 (2), 39-50.

Geceleri yatacak uygun ve düzenli yeri olmayan, terminal, metro, gar, köprü altları, park ve sokaklarda yaşayan evsiz sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çoğu ruh hastası olan, kadın, çocuk ve gençler arasında yaşlı evsizler ayrı bir yer tutmaktadır. Yaşlı evsizlerin oranı son yıllarda kurumsallaşamama, yoksulluk ve ev sahibi olamama gibi nedenlerle artış göstermektedir. Yaşlılığın getirdiği psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık sorunları, yaşlı nüfusun evsiz kalış sürecini hızlandırmaktadır. Yaşlı evsizlerin yoğun bir izolasyon, yabancılaşma, korku ve güvensizlik içinde yaşaması, evsizlerin ihtiyacına yönelik mikro ve makro düzeydeki sosyal hizmet müdahalelerini zorunlu hale getirmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.11) Öner B., Işıkhan, V., Annakkaya, A.N., Arbak, P., Bilgin, C., Bulut, İ., Aytar, G., Yıldırım, Y. (2004)

Sosyal ve ekonomik boyutuyla Türkiye’deki tüberküloz hastaları.
23 göğüs hastanesinde 733 hasta üzerine bir çalışma.
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2: 5-14.

Bu çalışma, ülkemizdeki tüberküloz (TB) hastalarının sosyo-demografik, hastalık ve sosyo-ekonomik özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 23 göğüs hastanesinde yatarak hizmet alan 733 hastayla yapılmıştır. TB hastalarının ortalama yaşı 38,6 sahip olup 513’ünün (%70) erkekti. Hastaların ortalama 2,07 çocuğa sahip olduğu, 541’inin (%73,8) TB tanısının göğüs hastalıkları uzmanı tarafından ve 223’ünün (%30,4) Göğüs Hastalıkları Hastanesinde konulduğu, 477’sinin (%65,1) takibinin aynı hekim tarafından yapıldığı, 489’una (%66,7) dispanser taraması yapıldığı ve 138’inin (%18,8) ailelerinde bu hastalığın olduğu belirlendi. 442’si (%60,3) hastalığın tedavisinde etkili yöntemin ilaçların düzenli kullanılması gerektiği ifade etti. Ayrıca hastaların 581’inin (%79,3) herhangi bir işte çalışmadığı, 225’inin (%30,7) iş bulma güçlüğü çektiği, 377’isinin (%51,4) ortalama gelirlerinin 0-300 Milyon TL arasında (0-210 $) olduğu, 395’inin (%80,6) aynı evi 1-4 kişi ile paylaştığı, 505’inin (%68,9) 2 ile 3 odalı evlerde oturduğu saptanmıştır. Araştırma sonunda, TB hastalarının, kalabalık ailelerde, elverişsiz çevre koşullarında ve iyi bir gelire sahip olmadan yaşadığı belirlenmiştir. TB ile savaşta başarılı olabilmek için, bu nüfus gruplarının sosyo-ekonomik durumunu iyileştirici ve yaşam kalitelerini artırıcı politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.12) Işıkhan, V. (2005)

Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunları.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
 16 (2), 35-52.

Zihinsel engelli çocuğa sahip aileler, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik odaklı birçok sorun yaşayabilmektedir. Beklenenden farklı bir çocuğa sahip olmak, aileye bağımlılık, çocuğu kabullenememe, suçluluk duyma, ömür boyu bakım ve ekonomik kaygılar bu ailelerde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Araştırmada, zihinsel engelli çocuğunu yetiştirirken annelerin psikolojik ve ekonomik odaklı sorunları daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Ailelerin yaşadığı bu sorunların çözümü için sosyal hizmet ve sosyal yardım odaklı hizmet modellerinin ivedilikle harekete geçirilmesi gerekmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.13) Işıkhan, V. (2006)

Ruh hastası evsiz kadınların sorunları ve sosyal hizmet yaklaşımları.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
17 (1), 37-53.

Evsizlik sürecinin ortaya çıkmasında ruh hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Bu evsiz nüfus içinde kadın ve çocukların oranı her geçen gün artmaktadır. Kendilerine yardım edemeyen, her türlü yardımı reddeden, şiddete uğramış, madde bağımlısı, ailelerinden kopmuş, boşanmış, sağlık ve fiziksel görünümleri gittikçe kötüleşen ruh hastası evsiz kadınların yaşadığı sorunlar bugün katlanarak artış göstermektedir. Ruh hastası evsiz kadınlara sunulan sosyal hizmetlerin yetersiz olması ve bu nüfus grubu hakkında sınırlı düzeyde bilgiye sahip olunması, alandaki meslek elemanlarının çalışmalarını güçleştirmektedir. Bu gözden geçirme yazısı, sosyal hizmet uzmanları (SHU)’na alanda karşılaştıkları ruh hastası evsiz kadınlar ve sorunları hakkında bilgiler sunmak ve bunlarla yapılabilecek çalışmaların neler olduğunu tartışmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.14) Işıkhan, V. ve Yıldırım, Ş.Ş. (2006)

Ergenlerin aile içi şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
17 (2), 73-91.

Aile içi şiddet, sağlıklı iletişim kurulamayan ailelerde ortaya çıkan ve aile ilişkilerini olumsuz etkileyen bir davranıştır. Bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için en uygun ortam olan aile, ne yazık ki çocuğun şiddete maruz kaldığı ilk yer olabilmektedir. Bu çalışma, ergenlerin aile içinde şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, Ankara İli Altındağ İlçesinde 9 okulda öğrenim gören 379 öğrenciye “Görüşme Formu” uygulanarak toplanmıştır. Araştırma sonunda, babaların %31,4 ve annelerin %29,8’inin çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı belirlenmiştir. Ailelerin en çok ekonomik sorun yaşadığı belirlenirken “aile içi şiddeti” ailenin en önemli sorunu olarak gören ergenlerin oranı sadece %3,3 bulunmuştur. Aile içinde şiddete maruz kalma ile ergenin aile ilişkilerini değerlendirme durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,001). Ergenin cinsiyeti ve ebeveynlerin eğitim durumu ile ebeveynlerin aile içinde fiziksel şiddet uygulaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Ergenin aile ilişkilerini değerlendirmesinde etkili olan faktörün “anne ve babanın aile içinde fiziksel şiddet uygulaması” olduğu bulunmuştur.   Aile içinde şiddetin önlenebilmesi için, şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve aile içinde sağlıklı iletişim ortamı sağlayabilmek amacıyla “Ebeveyn Eğitimi” programlarının başlatılması gerekmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.15) Işıkhan, V. (2006)

Onkoloji alanında bakım verenlerin tükenmişliği.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
17 (2), 7-25.

Onkoloji, etkileşim gerilimi yüksek ve stres düzeyi çok yoğun bir alandır. Tükenmişliğin birey ve örgüt kökenli olumsuz sonuçlarının denetlenip kontrol edilebilmesi ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için onkoloji alanında bakım verenleri etkileyen tükenmişlik faktörlerinin tanınması ve tanımlanması önem taşımaktadır. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, onkoloji alanında bakım verenlerin yaşadığı tükenmişliğin tanımlanması, nedenleri ve birey ve örgüt üzerindeki olası sonuçları ve tükenmişliğin etkisinin azaltılmasında sosyal hizmet uzmanının ne tür çalışmalar yapabileceği ele alınmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.16) Işıkhan, V. (2007)

Tüberküloz hastalarının bazı sorunları ve sosyal hizmet uygulamaları.
Sağlık ve Toplum.
17 (4) 3-11.

Tüberküloz hastalarının tıbbı tedaviden en iyi faydayı elde etmeleri için hastalık sürecinde yaşadıkları bazı psiko-sosyal ve ekonomik sorunları azaltmada ve hasta ve ailesinin bu hastalıkla başa çıkmalarında sosyal hizmet uzmanlarının önemli rolleri bulunmaktadır. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, bu hastalığın etkileri, hastaların yaşadığı bazı sorunlar ve tıbbi tedaviden en yüksek faydayı elde edebilmeleri için hastanelerde gerçekleştirilebilecek uygulamaların neler olduğu ele alınmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.17) Işıkhan, V. (2008)

Terminal dönemdeki kanser hastalarının ölüm yeri tercihleri.
Türk Onkoloji Dergisi.
23 (1) 34-44.

Terminal dönem kanser hastalarının ölüme huzur ve saygınlık içinde ulaşması sürecinde hasta ve hasta yakınlarının yapacağı ölüm yeri tercihi ölüm zamanındaki yaşam kalitesini hatta ölümün kalitesini geliştirmesi açısından önemlidir. Gözden geçirme niteliğindeki bu çalışmada, terminal dönemdeki kanser hastalarının ölüm yeri tercihlerinin neler olabileceği ve bu tercihlere etkide bulunan bazı faktörler tartışılmıştır. Çalışmanın ülkemizde hospis, evde bakım gibi yeni ve önemli hizmet modellerinin oluşturulması sürecinde sağlık politikacı ve uygulayıcılarına ayrıca hastanın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bakım planlarını hazırlayan palyatif bakım ekibine ve hasta yakınlarına katkı getireceği düşünülmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.18) Aydemir, İ., ve Işıkhan, V. (2012)

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Aralık, 13(2), 67-86.

Bu araştırma, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yürütülen uygulamaların JCI (Joint Commission International) tarafından geliştirilen hasta ve yakınlarının haklarına yönelik akreditasyon standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki hasta hakları birimlerinde uygulanmıştır. Hasta hakları birim sorumlularının bazı sosyo demografik özellikleri, JCI standartlarının uygulanma durumu ve hasta hakları birim sorumlularının karşılaştıkları sorunlar, bu sorunları çözmek için geliştirdikleri yöntemler ve hasta hakları uygulamalarının kalitesini arttırmak için konuya ilişkin önerileri incelenmiştir. Araştırmada Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde genel olarak hasta hakları uygulamaları değerlendirilmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.19) Yıldırım, S., ve Işıkhan, V. (2014)

Sağlık insan gücü planlaması: sosyal hizmet uzmanlarına yönelik bir durum analizi.
Toplum ve Sosyal Hizmet.
25 (1),133-148

Sağlık insan gücü planlaması; makro planlamayı, insan gücü arz ve ihtiyacını, insan gücü dağılımını, personel standartlarını, görev tanımlarını, görev ihtiyaçlarının belirlenmesini ve tüm bunlarla ilgili denetim yapısını kurmayı kapsayan bir süreçtir. Bu çalışmada sağlık alanında insan gücü planlaması kapsamında ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının genel durumu incelenmiş ve sağlık alanında önemli rol ve fonksiyonlar üstlenen sosyal hizmet uzmanlarının istihdamlarına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

4.20) Işıkhan, V., Erbay, E., Akçay, S., Ege, A (2016)

Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası gelecek planları.
ankara, başkent ve hacettepe üniversitesi örneği,
Toplum ve Sosyal Hizmet, 27, 1: 7-24.

Sosyal hizmet istihdam olanakları açısından ülkemizdeki birçok bölüme göre daha çok seçeneği olan bir meslektir. Sosyal hizmet bölümü mezunları kamuda, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde veya üniversitelerde çalışabilmektedir. Bununla birlikte sosyal hizmet bölümü mezunlarının büyük bir kısmının daha çok kamuda çalışmayı tercih ettiği bilinmekte olup gelecek planları da bu kurgu üzerinde şekillenmektedir. Diğer taraftan sosyal hizmet bölümlerinin ve mezunlarının sayısının giderek artması, lisansüstü eğitim fırsatının artması ve sosyal hizmet bölümlerinde akademisyen ihtiyacının giderek daha fazla hissedilir olmaya başlaması gibi gelişmelerin öğrencilerin gelecek planlarını nasıl etkilediği bilinmemektedir. Bu araştırmada Ankara, Başkent ve Hacettepe Üniversiteleri’nin sosyal hizmet bölümlerindeki 4. sınıf öğrencilerine bu bilgiler kapsamında gelecek planları sorulmuştur. Nicel araştırma deseniyle yapılan çalışmada 134 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin büyük bir kısmının mezuniyet sonrası iş kaygısı yaşaması, yurtdışında çalışma yönünde motivasyonlarını bildirmeleri, akademik kariyer yapma ve lisansüstü eğitim yönünde yoğun bir ilgilerinin olması gibi bulgular, güncel gelişmelerin öğrencilerin gelecek planları üzerindeki etkisini ortaya koyması açısından bu araştırmanın önemli bulgulardandır.

______________________________________________________________________________________________________________________________

5.TÜRKÇE KİTAPLARI

5.1) Işıkhan, V. (2017) Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa, Nika Yayınları, Ankara.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.2) Işıkhan, V. (2011) Sosyal Hizmet ve Tükenmişlik. Vizyon Kırtasiye-Ofseyt-Matbaa-Yayınevi.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.3) Işıkhan, V. (2011) Sosyal Hizmet ve Tükenmişlikle Başa Çıkma. Vizyon Kırtasiye-Ofseyt-Matbaa-Yayınevi.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.4) Işıkhan, V. (2010) Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yöntemleri. Vizyon copy.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.5) Işıkhan, V. (2005) Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları. H.Ü. Yayınları, Ankara.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.6) Işıkhan, V., ve Balbay, Ö. (2005) Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri. Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortak yayını, İzmir. 
_______________________________________________________________________________________________________________

5.7) Işıkhan V. (2005) Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon. Ankara.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.8) Işıkhan, V. (2004) Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları. Sandal Yayınları, Ankara. _______________________________________________________________________________________________________________

5.9) Işıkhan, V. (2002) Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler. Kardelen Ofseyt. Ocak, Ankara.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.10) Işıkhan, V. (2002) Yönetim Stresi. SSK Yayınları, Ankara.
_______________________________________________________________________________________________________________

5.11) Işıkhan, V. (2016) Çalışanlarda Tükenmişlik Sendromu, Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi, TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi, (Editörler:Gülhan, M., ve Yılmaz, Ü.), 366-391.

 

6.ULUSLARARASI KONGRELERDE DAVETLİ KONUŞMACI OLMAK veya YURT DIŞINDA DERS, SEMİNER, KONFERANS VERMEK

6.1) Işıkhan, V. (2004) Bakım verenlerde stres ve tükenmişlik, International Interim Meeting On Home Care and Hospice in Oncology, October, 7-9, İstanbul
_______________________________________________________________________________________________________________

6.2) Işıkhan, V. (2003) Akciğer kanserinde palyatif tedavi yaklaşımları: Kanserde sosyal destek. 4. Bayındır Hastanesi, Tıp Ödülleri ve Bilimsel Etkinlikler Haftası, 15-20 Eylül, 2003, Ankara.
_______________________________________________________________________________________________________________

6.3) Işıkhan, V. (2005) Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım: Tükenmişlik Durumunun Boyutu ve Önemi. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan, Antalya.
_______________________________________________________________________________________________________________

6.4) Işıkhan, V. (2010) Coping with stress in patients with advanced cancer. The 5th APOCP General Assembly Conference (Asian Pacific Organization for Cancer Prevention), April, 3-7, İstanbul, Turkey.
_______________________________________________________________________________________________________________

6.5) Işıkhan, V. (2010) Homelesssnes and social work. Belçika Katholieke Hogeschool Limburg- Department of Speciale Education-Social Care Work, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında ders verme, 3-7 Mayıs.

 

7. HAKEMLİK ve EDİTÖRLÜK

7.1). SCI, SCI EXPANDED ve SSCI kapsamındaki dergilerde adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması -Bu dergilerde editörlük veya bu dergilerde hakemlik

7.1) Journal of Psychosomatic Research dergisi için hakemlik. Burnout, staff support and coping in Pediatric Oncology: Do they differ from other specialties? adlı makaleye hakemlik

7.2) Social Behavior and Personality: An international journal, (SBP) dergisi için hakemlik. Difficulties that elderly people encounter and their life satisfaction adlı makaleye hakemlik
_______________________________________________________________________________________________________________

7A. Ulusal hakemli dergilerde editörlük Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği, bu dergilerde hakemlik
7A.1.) Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi
7A.2.) Ufkun Ötesi Bilim Dergisi

8. BİLDİRİ KİTAPLI BİLİMSEL KONGRE DÜZENLEYENLER LİSTESİNDE BULUNMAK

(Uluslararası Kongre, Ulusal Kongre)

8.1.) Işıkhan, V. (2004) International Interim Meeting On Home Care and Hospice in Oncology, October, 7-9, 2004, İstanbul, (Organizasyon Komitesi Üyesi)

8.2.) Işıkhan, V. (2011) Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl Kongresi, Beytepe-Ankara

8.3.) Işıkhan, V. (2011) Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi. 21-25 Aralık-Antalya.

8.4.) Işıkhan, V. (2013) 3.Avrupa Sosyal Hizmetler Konferansı, 2013 İstanbul

9. EĞİTİM ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

9.1. Sonuçlandırılmış Tezleri (5 Yüksek Lisans Tezi, 8 Doktora Tezi)

 YÜKSEK LİSANS

9.1.1) Yıldırım, Ş. Şenver. (2006). Ergenlerin aile içinde şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ

9.1.2) Şen, C. Bülent (2009) Evlenmek üzere başvuruda bulunan bir grup nişanlı çiftin evlilik ve evlilik öncesi çift eğitimine ilişkin bilgi, görüş ve değerlendirmeleri. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

9.1.3) Erükçü, Gamze. (2012) Farklı sosyoekonomik düzeydeki ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları: ankara altındağ ve çankaya örneği, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

9.1.4) Adıgüzel, İlkay Başak. (2012) Erasmus programına katılan gençlerin Türkiye’deki ve gittikleri ülkelerdeki gençlere ve gençlik hizmetlerine ilişkin görüşleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

9.1.5) Söğütlü, Aziz, (2015) Çocuk refahı alanında çalışan personelin sevgi evlerine yönelik değerlendirmeleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

DOKTORA

9.1.6) Aydemir, İshak. (2009) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.7) Önal, Bilge. (2011) Türkiye’de üniversite hastanelerindeki geriatri bilim dallarına bağlı geriatri ünitelerinde verilen hizmetin sosyal hizmet temelinde değerlendirilmesi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.8) Erbay, Ercüment. (2011) Türkiye’de çocuk haklarını tanıtma, yaygınlaştırma ve izlemeye yönelik uygulamaların eleştirel analizi ve bir model önerisi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.9) Yıldırım, Şeyda. (2013) Toplumsal koruma sistemi içinde izmirde çocuk evinde kalan çocukların ilişki dinamikleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.10) Daşbaş, Serap (2014) 65 Yaş üstü bireylerin aile içi yaşlı istismarı konusundaki değerlendirmeleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.11) Aykara, Aslıhan (2015) Zihinsel engelli kardeşe sahip bireylerin yaşantılarının değerlendirilmesi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.12) Çelik, Gizem (2015) Eşine şiddet uygulayan hükümlü erkeklerin toplumsal cinsiyet algılarını farklılaştıran özellikleri ve gereksinim duydukları hizmet modeline ilişkin görüşleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9.1.13) Görgülü, Tuğba (2015) Denetimli serbestlik uygulamlarından yararlanan bireylerin psiko-sosyal özelliklerinin intihar davranışlarına etkileri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

10. SONUÇLANDIRILMIŞ BİLİMSEL PROJE RAPORLARI -ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENMİŞ PROJELER-ULUSAL KURULUŞLARCA DESTEKLENMİŞ PROJELER

10.1) Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2004.

10.2) “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ve Başa çıkma Yöntemleri” adlı proje, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2009.

10.3) Onkoloji Alanında Çalışan Sağlık Bakım Personelinin Tükenmişlik Nedenleri, Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri ve Tükenmişliği Önlemeye Yönelik Bir Model Önerisi: Ankara Örneği. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2010.

10.4) Kanserli Hasta Yakınlarının Psiko-sosyal Sorunları ve Bu Sorunların Depresyon Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2010.

10.5) Yaşlı Bakım Elemanlarının (Bakım Verenlerin) Karşılaştıkları Sorunlar ve Tükenmişlik Düzeyi, H.Ü. BAB DESTEKLİ, Proje Yürütücüsü, 2015.

10.6) Sokakta Çalışan Çocuk Olmak, H.Ü. BAB DESTEKLİ, Proje Yürütücüsü, 2015

10.7) Özel Eğitim Alanında Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeyi, H.Ü. BAB DESTEKLİ, Proje Yürütücüsü, 2016.

10.8) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Aile Sosyal Destek Hizmetleri Programı (ASDEP) Genel Koordinatörü (2012-Nisan-Aralık)

11. SON BEŞ YILDA LİSANS VE/VEYA LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE VERDİĞİ DERSLER

SHO 151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
SHO 112 SPOR VE SOSYAL HİZMET
SHO 108 RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ
SHO 217 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI I
SHO 218 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI II
SHO 332 ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET
SHO 502 SOSYAL HİZMET ALANLARI
SHO 600 YÜKSEK LİSANS TEZ YÖNETİMİ (ÖZEL KONULAR)
SHO 607 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK HİZMETLERİ VE POLİTİKALARI
SHO 700 DOKTORA TEZ YÖNETİMİ (ÖZEL KONULAR)
SHO 740 SEMİNER I
SHO 712 NİCEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI

Son Blog Yazılarım

page2_img
“Yüzyılın Sosyal Politikaları” Kitabı TRT Haber’de
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun “Yüzyılın Sosyal Po...
page2_img
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili’ne Atandı
Prof. Dr. Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu BaşkanvekiliR...
page2_img
Işıkhan, Ülkemizde Sosyal Politikalar Programına Konuk Oldu
Diyanet TV’de Ülkemizde Sosyal Politikalar Programı   Konuklar: Vedat I...
page2_img
YKS ve LGS sınavına gireceklere “maskeyle test çözün” tavsiyesi
YKS ve LGS’ye gireceklere ‘maskeyle test çözün’ tavsiyesi [TRT H...
page2_img
Işıkhan, Yeşilay’ın Bilim Kurulu Üyeliğine Seçildi
IŞIKHAN, 24 Mart 2020 Tarihinde YEŞİLAY’IN BİLİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇ...
Ziyaretçi Sayısı: 17.673